Výklad budoucnosti    Nabídka    Kartářské techniky     Věštění z karet      Velké orákulum

       Orákulum se nemýlí    Orákulum v životě    Rozdíly v proroctví      Osud na tváři     Věštění z ruky

        NUMEROLOGIE        Napsali o mně        Reference 1          Reference 2        Věštec.zajímavosti

        NUMEROLOGIE II.       Věštecké kuriozity       CENÍK    Kontakt

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rouhání - blasfémie

Rouhání neboli blasfémie je hrubá urážka Boha nebo osoby, požívající náboženské úcty; zpravidla je pácháno slovy nebo jednáním, mezi něž patří "pohrdání, urážka, hrubost nebo zesměšňování  Boha, Ježíše Krista nebo Bible. Termín „rouhání“ znamená vzdorovitý projev neúcty vůči Bohu, stavění sama sebe nad Boha, proklínání Boha nebo zneucťování Božích věcí. Příkladem by mohlo být i přisuzování zla Bohu nebo naopak to, že mu člověk odpírá dobro, které vykonal. Tento příklad rouhání je ale konkrétní v Matouši 12:31 + 12:24 +  v Markovi 3:28.  Platí zde zákon uplatňování vlastního já - bezohledná honba v sebeprosazování vedoucí k bolestným důsledkům. Je to násilí, vykořisťování, opovrhování těmi nejslabšími a nejchudšími, nespravedlností a zneužívání moci všeho druhu. Jde tedy o PÝCHU, která směřuje ke kořenům, totiž do lidského srdce, kde má svůj počátek. Právě tam se hromadí pýcha a snaha se prosazovat.

Konkrétní příklady rouhání uvádí Písmo svaté např. ve Zjevení Janovo 13 těmito slovy:  "(6) Otevřela svá ústa, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi."

(1) Herec PETR ČEPEK v roce 1992 dostal nabídku zahrát si dr.Fausta, kolegové herci jej varovali, že dává všanc duši ďáblu. Herec na fámy nevěřil a roli Fausta, který se spolčil s ďáblem a povýšil na Boha, přijal. Do roka se objevila rakovina, a v září 1994 herec umírá v krutých bolestech. 

(2) Jeden český ex-ministr v televizi prohlásil, že Bůh neexistuje, objevila se u  něj do 3 let rakovina a zemřel;  

(3) Mladík nevěřil, že Bůh existuje a vystavil na na web lživé parte, že zemřel, přesně na  den a měsíc do 1 roku uhořel v autě < stačí kliknout.

(4) Když kdysi zpěvák John Lennon prohlásil rouhačskou větu, že "Beatles jsou populárnější než Ježíš Kristus", byl zavražděn. Vrah si prohlížel foto této skupiny a padla mu myšlenka, že zrovna zavraždí Johna Lennona. Čekal celý den, aby se mu Lennon podepsal na foto a poté ho několika ranami zastřelil. Náboje si připravil tak, aby ho střely vnitřně roztrhaly a nemohl jej nikdo zachránit.

(5) I když se to zdá divné, ti, kteří si zahráli (byť ve filmu...) roli Boha, objevila se u nich dříve nebo později rakovina.  

Bible praví: Kdo se povyšuje bude ponížen..." > třeba i smrtí 

Příkladů je více, ale nemá smysl se rozepisovat, stačí se zamyslet, co se každý den v lidských životech děje, což nemusí být kvůli rouhání, ale kvůli tomu, že člověka opustilo štěstí - neviditelná Boží ochrana, o níž Bible píše. Každého sice Bible nezajímá, ale jsou v ní moudra, která zachraňují život, zdraví a přináší poklidný život. Nic neposílí rozum lépe než důkladné zkoumání Písma svatého z Bible. Žádná jiná kniha nemá takovou moc povznést myšlení a posílit naše duševní schopnosti, jako hluboké, zušlechťující pravdy Bible. Největším důkazem pro Bibli jsou však lidé, které Bible opravdu změnila. Lidé, kteří byli zlí, podváděli, lhali a vraždili, se jejím působením stali úplně jinými – novými lidmi. Písmo je neomylné zjevení Boží vůle - viz. dole 2 Petr 1 a další.

    Nejstarší části Starého zákona (Bible) pochází až z 9.−12. století před našim letopočtem. Antické knihy měly podobu svitku a jejich řecké označení pochází ze slova "byblos". Knihy Starého zákona vznikaly postupně a byly psány v hebrejštině, pouze některé pasáže aramejsky. Spousta stránek zvlášť ve Starém zákoně není až tak životně důležitá, např. dlouhé kapitoly pokynů, které dostal Mojžíš od Hospodina na poušti. Ty věci je možno prozatím vynechat a soustředit se raději na pravdu, která platí stále. Druhá část bible – Nový zákon vznikal něco přes 50 roků během prvních dvou století našeho letopočtu  a líčí život a učení Ježíše z Nazaretu. 

Uvádím část výpisků z PÍSMA SVATÉHO (dále jen Písmo), které je součástí Bible - nadřazená všem duchovním naukám. Ostatní knihy, které se za Boží slovo vydávají, jsou prokazatelně lživé již na základě pouhé logiky. Bible vznikla z posvátných textů inspirovaných Bohem, proto název "Písmo svaté". V bibli k nám PROSTŘEDNICTVÍM  LIDSKÝCH  AUTORŮ mluví sám Bůh, neboť Písmo svaté, Starý i Nový zákon, je psané Boží slovo. Je dáno Boží inspirací prostřednictvím svatých Božích lidí, kteří mluvili a psali pod vlivem Ducha svatého. V tomto slově Bůh svěřil člověku poznání nezbytné k jeho spasení.  Prvním prorokem byl Mojžíš, jež byl více než prorok, protože se setkal tváří v tvář se Stvořitelem, který před jeho zraky vytesal ohněm do kamenných desek svůj Zákon, aby ho předal lidu. Prorocký duch Stvořitel předal z Mojžíše dalším sedmdesáti Izraelcům, známých pod jmény Eliáš, Elizea, Izajáš,Jeremiáš, Barucha, Ezechiel, sv.Jan, Timoteus a další. Každý národ má svého proroka, Židé v prvé řadě Mojžíše a křesťané Ježíše

Písmo: 2. Petr 1:20-21

Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým; 2.Timoteus 3:16-17:Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti. Židům 1:1-2:  Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. Bůh někdy mluvil s lidmi přímo svým hlasem. Někdy prostřednictvím andělů, jindy měli proroci vidění – zvláštní stav těla a mysli, ve kterém vnímali Boží sdělení. Proroci častokrát ani nerozuměli významu zpráv, které jim Bůh sdělil. Jindy je psali vlastními slovy podle obrazů, které jim byly ukázány. Židům 4:12: Boží slovo je živé, mocné a ostřejší, než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Co obsahuje Písmo sv., to lidé zažili, viděli, slyšeli a  písemně stvrdili.

Zesměšňování Bible je rouhání - viz. nahoře.  

Slova kartářky Jany Vorlíčkové, že Bibli napsali "úchylové" a Ježíš Kristus je "kult osobnosti", je rouhání největšího kalibru. Zneuctila Boha se všemi svatými a odepřela Ježíši vykonané dobro = záchranu lidstva, aby nebylo zničeno. Kultem osobnosti navíc Boha přirovnala k diktátorům mezi něž patří  Stalin, Hitler, Mao Ce-tung, Saddám Husajn a další, kteří vyvraždili milióny rodin politických a etnických skupin. Při shora uvedeném vysvětlení k Písmu svatému, které je součástí Bible, máte také pocit jako Vorlíčková, že to napsali úchylové?

    Rouhání je přísně zakázáno v samotném Desateru: "Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. (Ex 20,7)  Rouhání spočívá v tom, že člověk pronáší vnitřně nebo navenek nenávistná, vyčítává, vyzývavá slova proti Bohu, mluví zle o Bohu, nebo že neexistuje, zneuctívá Boha a zneužívá Boží jméno... Zákaz rouhání se vztahuje i na slova proti Kristově církvi, proti svatým a posvátným věcem. Rouhání je také dovolávat se Boha, aby se zamaskovaly zločinecké metody, ke kterým také patří dlouhodobé podvody. Zvláště se zakazuje také používání Božího jména jako součást magických praktik. Vorlíčková radí "prokletým", aby se k ní objednali na konzultaci (umí černou magií), a kdo ji neovládá, uvedla: "karma a sračky prokletí" se mohou opakované vracet. A za jediného exorcistu k zbavení prokletí (kromě Pána Boha) pováže sebe >> klik na kartářka Vorlíčková se staví na úroveň Všemohoucího  

Písmo: 1.list Janův:

"duch, který nevyznává Ježíše Krista není z Boha, je duchem Antikrista - tj. Satana > z  úst Vorlíčkové promlouvá Satan, který ještě tvrdí, že "Bůh není náboženství".  Celý svět chápe náboženství jako vztah k Bohu a božstvu, na němž člověk závisí a obrací se s díkem a prosbami o ochranu. Jen u Vorlíčkové to je jinak. Zve lidi na přednášky o Bohu, a chce k vyléčení seslat Ducha svatého, ale Satan jemuž slouží není Duch svatý! Antikristem je ten, kdo stojí PROTI Kristu, popírá Kristovo božství, je Kristovým odpůrcem a jeho nepřítelem na zemi. Její slova o Ježíši to jasně dokazují. Navíc ještě odrazuje lidi od církve a náboženství, přímo proti tomu brojí. Vorlíčkovou nelze považovat za duchovně probuzenou, ale maskujícího Antikrista, který za peníze vnucuje falešné programy a lidem prodává jako štěstí k psychickému a fyzickému uzdravení. I když píše, že to nenahrazuje lékařskou péči, vždy to nabízí pod záminkou výše uvedeného. To je totiž jediné, na co lidé v tísni slyší a nejvíce kupují. Jak popisuje Písmo: "Antikrist chce být božsky uctíván - ona staví se na úroveň Všemohoucího". Rozhodně si u toho nepřeje konkurenci, která ji kritizuje. Pravdu o sobě považuje za pomluvy > "Zloděj křičí, chyťte zloděje!"

 

Zjevení Jana - Antikrist a jeho proroci:

(16) stoupenci Antikrista se budou vyznačovat napodobeninou Božích služebníků (22) Antikrist a jeho proroci zavedou obřady k napodobení svátostí, avšak v protikladu ke Kristovi. Satan bude na sebe brát roli Boha Otce; Antikrist bude uctíván jako Spasitel. Jejich obřady budou falšovat svátosti a jejich díla magie budou ohlašována jako zázraky. (24) Antikrist a falešní proroci si osvojí taktiku k dosažení zkázy věrných. Nikdo nebude moct kupovat nebo prodávat nutné potřeby, aniž by se zapletl do uctívání Antikrista. Toto proroctví 1900 let staré je pravdou, která platí a projevuje se i v dnešní době. Nutnými potřebami ke koupi se stal i prodej magie s vymyšlenými modlitbami, včetně prodeje CD a dalšího klamu slibující štěstí a vyléčení z fyzických a duševních onemocnění. Podvodnice s prodejem náboženských služeb se lidem představují jako jejich Spasitelky. 

doslov k ZJEVENÍ  JANA:

Je to zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh Stvořitel, aby ukázal svým služebníkům na zemi, co se musí neodvratně stát. Ukázal je skrze svého anděla, kterého poslal ke svému služebníku Janovi (2) a ten vydává svědectví o všem, co viděl – je to Boží slovo a svědectví Ježíše Krista.  Stvořitel poslal svého anděla, neboť v Božím Stvoření byl Bohem (vedle pozemského tělesného světa) stvořen také nehmotně pracující svět andělů, kteří dokážou do tělesného života lidi zasahovat . Andělé světla a andělé temnoty zápasí o lidské duše, ačkoliv lidé neví, že jejich myšlenky jsou ovlivňovány mocnými duchy. Andělé světla působí pro Boha a jeho dílo na zemi. Andělé temnoty způsobují zmateni, protože se od Boha odvrátili. Zmateně, nedostatečně a nesmyslně pracující lidé ukazují způsobem práce, že jsou ve spojení s málo hodnotně působícím andělem. Bůh přenechává andělu a člověku, aby se rozhodli pro něho, nebo proti němu, neboť své tvory nechce nutit. Bytosti by se měly z vděčnosti a lásky obrátit k Bohu, ale ne ze strachu a hrůzy před Jeho strašlivými tresty. Pozemské bytosti rostou tím, že se připojují na nebeské bytosti, čistěji pracující pro Boha. A nebeští tvorové rostou tím, že se připojí na upřímné, mocně pracující a schopné pozemské tvory. Boží duch se dokáže člověku odhalit různým způsobem, odhaluje se překvapivými pocity srdce, což se označuje jako činnost svědomí...   

   Prodej náboženství (andělské kurzy, duchovní setkání s kázáním o Bohu, se slibovaným štěstím a vyléčením...) je zavrženíhodné kupčení s Boží milostí - něco za něco > zaplaťte a já vám poskytnu informace, ochranu, magii, Bůh vás vyléčí, zbaví potíží apod. Pána Boha si koupit nelze. Je to znesvěcování, povyšování se a urážení Boha, je to modloslužba (k Satanu). Proti Boží Vůli je, aby se lidé k víře nutili strachem (vyhrůžkami karmy, nucením, aby dělali to, co kartářky chtějí), nebo slibováním výhod a kupováním odpustků. A úplně nejhorší je, když se ještě dává lidem v tísni vybrat mezi životem a  smrtí: "Zaplaťte si osobní sezení, protože když se osobní sezení neuskuteční, objeví se rakovina... smrt" > ZDE

A to vše se děje pod jménem »BŮH« na rtech, stejně jako kdysi Syn Boží - Ježíš KRISTUS zvolal: »Svým chováním jste proměnili domy mého Otce v peleš lotrovskou, aby byly ke cti vám! Nazýváte se služebníky Slova Božího, stali jste se však sluhy své pýchy Ti všichni slouží Luciferovi, a nikoli Bohu. A pohrdají tím všemi Božími přikázáními, od prvního až do posledního. Především ale druhým, jehož přestupování tímto způsobem je nejčernějším poskvrněním pojmu Bůh v jeho jméně.

Písmo: JAN 13 - vliv Satanův:

(21) Ježíš svým učedníkům uvedl: "...říkám vám, že jeden z vás mě zradí. (22) “Je [to] ten, komu podám namočené sousto.” A když namočil sousto, podal je Jidášovi. (27) A tehdy, po tom soustu, do Jidáše vstoupil Satan. Jidáš  zradil a Ježíš-Boží Syn byl mučen a ukřižován.

    Vorlíčková je stejný "Jidáš". V televizi před celým světem prohlásila, že "Holocaust byl spravedlivý proces", vychválila fyzickou likvidaci Židů a dalších etnik v koncentrácích táborech Líbí se ji masové vraždění, přitom káže o Bohu, karmě a lásce. Její soustavné výkřiky na Facebooku: "lidé miluji vás!" jsou slova cynika. Tvrdí, že "má od Boží komnaty klič a čte Akášické kroniky osudy lidí - zná Boží plán". Její rozhovor z rádia na webu sděluje, že "apelovala politiky a členy vlády, interpelovala poslance, aby do ledna 2016 uzavřeli v ČR hranice, padne měna, vystoupíme z EU, a když se hranice nezavřou, ČR nebude možno pomoci, je to Boží záměr...". Písmo v DEUTERONOMIUM 17: "(20) Kdyby se nějaký prorok opovážil promluvit mým jménem slovo, které jsem mu nesvěřil, takový prorok zemře stejně, jako kdyby mluvil jménem cizích bohů > Satan  se též prohlašuje za Boha Otce - viz. nahoře "Zjevení Jana - Antikrist a jeho proroci"  

   Temnota zbavuje rozumu, kartářka zlo od dobra nerozezná, a tak dvě největší přikázání (nad kterými většího přikázání již není) pochopila takto: 1. přikázání: "Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, své duše, své mysli a své síly"  jako: "Miluj peníze z celého srdce svého, duše své a celé své mysli." a 2.přikázání: "Miluj své bližní jako sebe sama!" jako:"Neštiť se ničeho, co ti přinese peníze a majetek, kradni a podváděj, tvoje štěstí spočívá v tom, kolik máš peněz...", což je hlavní ďáblovou ideou. Klaní se ďáblu a tvrdí, že miluje boha a lidi, ale nechápe kterého boha. Svatokupectví je kupování nebo prodávání Božích darů a milostí za peníze. Kupčení s Bohem je rouhání a hrozbou předčasného úmrtí < klik

Kdo chce kázat o Bohu a andělích, ponaučení z Písma sděluje, že je třeba u takových individuí "hledat garance pravosti a bránit se falešným prorokům (2Pt 2,1; Mt 7,15; 1J 4,1), prázdným mluvkům (Tt 1,10), lidem, kteří hovoří převráceně (Sk 20,30), úlisně (Ř 16,18), kupčí s Božím slovem (2K 2,17, přestrojují se za služebníky spravedlnosti (2K 11,15), podporují nestálost (Ef 4,14), jsou sobečtí  (Fp 1,17), nedrží se zdravých slov (1Tm 6,3).    

 2 List Petrův 2 << klik  - samolibé (duchovní rádce) označuje za: "jedince prokletí, jež s druhými lakomě kupčí

vymyšlenými řečmi a vycvičeným srdcem k lakomství si zamilovali mzdu za nepravosti, ale jejich záhuba nespí,

hynou svou zkažeností  v hýření klamů lákáním nestálých duší", neboť  "pohrdají Boží vládou, jsou drzí, samolibí,

a jako nerozumná zvířata, z přirozenosti narozená k polapení a záhubě se rouhají  tomu, co neznají.  

1. TIMOTEUS 2
(4) Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali
bludné duchy a démonické nauky.

JEREMIÁŠ 23
(16) Toto praví Hospodin: „
Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových. (19) Na hlavy darebáků se snáší bouřlivý vichr! (20) Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud neprovede a nesplní, co usoudil. (23) Jsem snad Bůh, jen když jsem blízko? Nejsem snad Bůh i daleko? (24) Může se někdo tak dobře skrýt, že bych ho neviděl? Já přece naplňuji nebe i zem! praví Hospodin. (25) Slyším, co říkají proroci, kteří mým jménem prorokují lži. (26) Prorokují podvody, které si sami vymysleli.

1.list Janův:

(1) Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoušejte duchy, zda jsou z Boha, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. (2) Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. (3) Ale žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista přišlého v těle, není z Boha a to je ten duch Antikrista. (5) proto mluví světsky a svět je poslouchá. (6) Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. (7) Milujte jedni druhého; neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. (8) Kdo nemiluje, nepoznal Boha,neboť Bůh je láska. (9) V tom je zjevena Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom mohli žít skrze něho. (10) V tom je láska, ne že bychom my milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna, oběť slitování za naše hříchy. (15) Kdokoli vyzná, že Ježíš je Boží Syn, Bůh přebývá v něm a on v Bohu.

Vorlíčková Boha Ježíše nevyznává, a to je ten duch Antikrista - tedy Satan. Ani ti největší zločinci a ateisté nemají  jistotu, že Bůh neexistuje a urážky si nedovolí, při velkých nesnázích, úrazu či těžké chorobě prosí Boha o záchranu všichni!   Záchrana přichází skrze Ježíše viz. nahoře č.9.

        O smilování a odpuštěních rozhoduje Bůh Ježíš, kdo v něj nevěří, nevymodlí nic  

1.list Janův (nahoře) vysvětluje, že Ježíš byl Stvořitelem obětován k smrti, aby lidstvo nebylo (za hříchy) zničeno. Tím byla po jeho smrti  vláda nad lidskými osudy, a v otázce života a smrti předána Synu - Bohu Ježíši,  abychom skrze něho žili - viz.  také 2.list Petrův 2 (skoro na konci stránky), co všechno Stvořitel zničil a nešetřil ani ANDĚLY...

1.list Korintským 4: (4) Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, až se shromáždíte, vy a můj duch spolu s mocí našeho Pána Ježíše Krista, (5) vydejte takové Satanovi k záhubě těla, aby byl jejich duch spasen. (7) Vyčistěte starý kvas (9) a nesměšujte se s lakomci, rváči nebo s modláři (o modle v Deuteronomium 7) (13) A tak toho zlého vylučte ze svého středu. 12.list Korintským 11:  (13) Takoví lidé jsou falešní apoštolové, lstiví dělníci, vydávající se za apoštoly Boha. (14) A není divu, vždyť sám Satan se vydává za anděla světla. (15) Proto není nic zvláštního, jestliže se takoví jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude podle jejich skutků. 2.list Tesalonickým 2: (9) Příchod bezbožníka odpovídá Satanovu působení s jeho veškerou mocí a lživými zázraky (10) a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kdo hynou, protože nepřijímali  lásku k pravdě, aby mohli být spaseni.

Ježíš rozhoduje o tom, zda bude člověk vydán Satanovi k záhubě. Rozhoduje o našem životě a našich osudech; Stvořitel - Bůh Otec nekoná nic, co by bylo proti vůli Syna Ježíše, protože jej obětoval, abychom skrze něj žili. V Ježíši hledejte spásu, kdo Ježíše neuznává, modlitby  jsou neúčinné, protože spasení je přijímáno skrze přijetí oběti za hříchy ukřižováním Božího Syna Ježíše Krista. Toto je z Písma Boží plán Spasení a jiné spasení od Boha Stvořitele neexistuje. Existují ale lži a imitace spasení od nižších bohů k oklamání lidí =vysoce postavení démoni se v Bibli i ve lživých duchovních spisech také nazývají bohy. SatanBoží odpůrce, je nazýván bohem tohoto Světa.

     Egoistické modlitby jsou též neúčinné. Pomoc a spása přichází sesláním Ducha svatého. Co je Duch svatý? Duch svatý je aktivně působící Boží síla. (Micheáš 3:8; Lukáš 1:35) Bůh vysílá svého ducha, což znamená, že používá svou sílu k vykonání své vůle. Svatý duch může působit kdekoli si to Bůh přeje. (Žalm 104:30; 139:7). Skrze dary Ducha svatého se život křesťana uzdravuje ze smrtelných nemocí, přináší inspiraci, poklidný život, učí nás lásce a naplňuje radostí. Duch svatý je částí Stvořitele a je i částí Ježíše, tyto dva spojené fenomény jsou Duchem svatým. Spásu hledejte v Ježíši, když vám odpustí Syn, pak vám odpustí i Otec.  Jestli tomu věřící (narozdíl od Vorlíčkové, která Ježíše uráží) ještě nerozumí, tak už nevím...?? 

v knize Zjevení Janovo (poslední Bible)

se Kristus na samém začátku knihy Zjevení představuje takto: "Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí" (Zjevení 1,8). Stvoření oslavuje Stvořitele jako Boha Otce, Syna a Ducha svatého: "Svatý, svatý, svatý". Všechny události (z pozice VYŠŠÍ MOCI)  zde řídí Pán Ježíš, a je ten jediný, kdo má dědičný titul a právo na zemi. Nejen že vykoupil lidstvo tím, že sňal hříchy světa, vykoupil i zemi a Pán Ježíš Kristus byl Otcem určen panovat na zemi, a je naplněním proroctví Starého zákona, jež se vztahují k budoucnosti světa. Kristus je vševědoucí. Jedná v plnosti Ducha, Ducha moudrosti a rozumnosti, je všemohoucí  Bůh; v Písmu vícekrát znázorňuje moc (Dn7-8), má veškerou moc, je všemocný.

   Ve verši Zj4,1 máme dveře do Boží přítomnosti skrze Krista. Dveře ve Z j4,1 jsou otevřené. Věřící jimi přicházejí k Bohu už skoro dva tisíce let. Já jsem ta cesta i pravda i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne" (J14,6) + (J10,9)Otevřenými dveřmi do nebe je Pán Ježíš Kristus. On je zároveň tím, kdo chce vejít dveřmi do našeho srdce.  Ježíš prohlásil: "Já jsem těmi vašimi dveřmi, kdo by skrze mne vešel, ten spasen bude, a vejde i vyjde a pastvu nalezne. Jestliže by kdo uslyšel můj hlas a otevřel dvéře, vejdu k němu a budu s ním a on se mnou" (Zj3,20)" Ježíš stojí před vašimi dveřmi a čeká, až ho pozvete do svého srdce - klika od dveří je však uvnitř vás.

Modlitby rouhačů a pomoc andělů jsou neúčinné

Písmo - Jób 8:
(13) Tak je tomu se stezkami všech, kteří na Boha zapomněli, 
naděje rouhače přijde vniveč; (14) ve své důvěřivé  jistotě  se zklame, jeho doufání - toť pavučina. (15) Opře se o svůj dům, ale ten neobstojí, podrží  se ho, on však nebude stát.  Jób 20: (4) Což nevíš, že  je to tak  odjakživa, od chvíle, co byl člověk postaven na zemi,  (5) že plesání  svévolníků trvá krátce a radost rouhačů jen okamžik?  Jób 27: (7)Můj  nepřítel (rouhač) však  ať  je  na  tom  jako svévolník, a ten, kdo proti mně povstává, jako bídák. (8) Jakou naději na zisk má rouhač, vezme-li mu Bůh život? 

(9)Bude Bůh poslouchat jeho křik,  bude v tísni? (10) Najde blaho ve Všemocném, přivolá Boha v každém čase?
(11) 
Chci vás poučit o Boží moci, netajit, jak tomu je s Všemocným.(12) Hle, sami jste to všichni uzřeli, proč se  tedy oddáváte přeludům? (13) Toto je před Bohem úděl člověka svévolného, dědictví ukrutníků, jež dostanou
od Všemocného:
 (14) Rozmnoží-li se jejich synové, přijde na ně meč, jejich potomci se nenasytí chlebem; (15) ty co  vyváznou, ty 
pohřbí smrt, jejich vdovy je nebudou oplakávat. (19)Boháč ulehne a už  se nesebere, než rozevře oči,  nebude tu. (20) Hrůzy ho dostihnou jako příval vody, vichřice ho zachvátí v noci, (21)odnese ho východní vítr a bude pryč,  vichr jej odvane z jeho místa. 

Výše uvedené hovoří o tom, že rouhač ztrácí naděje na Boží pomoc, naopak to je hrozbou ztrát, bídy, nemoci a smrti, Nabídka placených kurzů, jak si získat pomoc andělů od Alenky Pastelky jsou utopie rouhajícího blázna. Cožpak andělé konají to, co nechce Bůh? Cožpak andělé slouží egoistickým cílům a kupčení s Bohem, náboženským lichvářům a zlodějům? Jestli si to někdo myslí, tak těm všem vyjádřením Bible nerozumí a těžko najde klid v duši, protože temnota se bude o jeho duši pokoušet dál. Ďáblovo posedlost se neprojevuje tím, že se hodně mluví o Bohu (ďábel Boha nenávidí), nýbrž o andělích, s nimiž  Alena Krejčová "obcuje" 36 let, radí se s nimi a plní jejich příkazy. A tato schizofrenie si na andělské kurzy + automatické kreslení zaregistrovala firmu S.R.O. Satan se totiž vydává také za anděla světla, a slyšení hlasů je z PEKLA, jinak by to psychiatři neléčili - viz. 12.list Korintským 11 + biblické  Přísloví 14

Proč existuje zlo?

Určitě všichni mají pravdu, že na zemi existuje zlo. Existuje a působí velmi silně. Kde se vzalo? Proč? Bible dává odpověď na to, jak vše začalo. Mluví o vzpouře proti Bohu v nebesích. Mocný anděl Světlonoš - Lucifer zatoužil být rovný Bohu a v jeho srdci se zrodila pýcha na svou moc a krásu, a také závist, že není právě On rovný Bohu.

Zjevení Jana 12:7-9 - V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Satan se na zemi prohlásil za boha všech lidí a lidé se mu budou klanět. Písmo svaté v kapitole  Jan 12:31; 16:11; 1. Jana 5:19; 1. Jana 2:16 a Zjevení 12:9  potvrzuje, že Satan se stal vládcem a pánem "Mocností pozemského světa", kde se snaží všemožnými pokušeními dostat lidi do situací, aby umírali. Lži a klam je přivádí k špatným rozhodnutím a osudové chyby je vrhají na psychické dno, k existenčnímu zhroucení a ztrátám všeho druhu. Zoufalství zaplňuje ordinace psychiatrů, dochází k sebevraždám,  násilí, a vraždy jsou na denním pořádku, invalidita a úmrtí při autonehodách a zhoubné choroby..., to všechno Písmo svaté přičítá vlivu Satana - ďábla a jeho démonům - viz. DEUTERONOMIUM 7 > č. 10, 15, 26 = o zhoubných chorobách...

    Je to působící vliv skrze naše myšlení, všechny myšlenky nejsou pouze naše, telepatický vliv existuje (nelze ho zapřít). Inspirace a nápady z podvědomí se projevují jako myšlenka  k dobrému nebo naopak. Soustavný příval nových myšlenek člověka přímo zahlcuje. Je na každém, jak myšlenky z podvědomí vyhodnotí a využije, nebo je zavrhne. Lidé se stávají otroky svých myšlenek a pokud chybí Boží ochrana, tak ty těžké autonehody na D1 a jiných silnicích vidíte každý den. My jsme ty figurky na šachovnici, kterými neviditelné síly pohybují - skrze myšlenky.

2 list PETRŮV - Falešní proroci

V Božím lidu bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. (2) Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. (3) Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí."

LIST ŘÍMANŮM - Lidská zvrácenost

(18) Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu.

Sírachovec 20
(24) Lež je hanebná poskvrna člověka, bude stále v ústech nepoctivých lidí. (25) Lepší  je  zloděj, 
než kdo soustavně  lžedědictvím obou však bude záhuba. (26) 
Lhář je zvyklý na hanbu a ostuda na něm lpí neustále. 

Sírachovec 35

(16) Kdo slouží Hospodinu se zalíbením, bude od něho přijat a jeho modlitba se dotkne samých oblaků. (17) Modlitba poníženého proniká oblaky, a neutiší se, dokud nedosáhne cíle. (18) Neustane, dokud Nejvyšší nepohlédne, nezastane se spravedlivých a nevykoná soud. (19) Hospodin nebude prodlévat ani nebude shovívavý vůči nemilosrdným, (20) dokud jim nerozdrtí bedra a nevykoná pomstu  (21) dokud nevyhladí množství násilníků a nezpřeláme žezla nespravedlivých, (22) dokud neodplatí člověku podle jeho skutků a za činy lidí podle jejich úmyslů, (23) dokud svému lidu nezjedná právo a nepotěší je svým slitováním. (24) Když nastane soužení, jeho slitování přijde včas jako dešťové mraky v době sucha.  Výše uvedené vysvětluje vyslyšení modliteb a odplatu za vykonané zlo = KARMA, což platí i pro lživé kartářky, jež si hrají na Boha.

2. Petrův 2
(
16)Němá oslice promluvila lidským hlasem, a tak zabránila
 prorokovu bláznovství. (17) Takoví lidé jsou jako 

prameny  bez vody, mračna hnaná bouří; je pro ně připravena nejčernější tma. (18) Řeční prázdně a nabubřele

 a svádějí ty, kdo se právě vymaňují ze života v klamu. (19) Slibují jim svobodu, ale sami  jsou  služebníky záhuby.  Co se člověka zmocní,  tím je zotročen. (20) Jestliže  tedy  ti,  kdo  poznáním  Pána a Spasitele Ježíše Krista  unikli poskvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky. 

(21) Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti... Odpovídají tomu mnohé kartářky...

2. TESALONICKÝM 2

(2) Nenechte se tak snadno vyvádět z míry, ať už proroctvím, kázáním (3) nenechte se oklamat (4) Bezbožník a zatracenec se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá a bude se vydávat

za Boha!  (7) Ta  nepravost  působí  skrytě, dokud nebude odstraněna z cesty toho, kdo tomu brání. (8) A pak 

se ukáže  ten zlý, kterého Ježíš zahubí a zničí svým dechem... (9) Za příchodem bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc (10) Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože

nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. (11) Proto je Bůh vydává napospas bludu, aby uvěřili lžím.

(12) Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti Mnoho lidí žije v klamu

a věří neskutečným bludům ezoterických šmejdů.  

Matouš 7

(13) Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo 
tudy  vcházejí. (14) Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. (15) 
Střežte se 
lživých 
proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. (16) Po jejich ovoci je poznáte. Což lze

sklízet  z  trní hrozny nebo z bodláčí fíky?  (18) Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže 

nést dobré ovoce.  (19) Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.

    Ezoteričtí šmejdi musí také zákonitě skončit  jako  "ten strom s nedobrým ovocem..." zásahem úřadů

či justice,  jež začnou duševní podvody trestat pokutami, a odradí je pokračovat, anebo půjdou do vězení,

jako v Americe a jiných státech.

1. TIMOTEOVI 6 

(9)Ti, kdo touží zbohatnout, však upadají do pokušení a pasti a [do] mnoha nerozumných a škodlivých žádostí,

které ponořují lidi do záhuby a zkázy. (10) Neboť kořenem všeho zla je láska k penězům; když po nich někteří

dychtili, zbloudili od víry a sami se naplnili mnoha bolestmi.  Denně média sdělují, jak podvodníci končí u soudu

a ve vězení, dostávají z toho infarkty a objevují se zhoubné choroby.

2. TIMOTEOVI 3 

(2) Lidé budou sobečtí, chamtivíchvástaví, domýšliví, budou se rouhat, budou nevděční, bezbožní, (3)bez lásky,  nesmiřitelní, hrubí, lhostejní k dobrému, (4) zrádní, bezhlaví, nadutí... (5) budou  se tvářit  jako  zbožní,  ale  svým jednáním to budou popírat. 

    A co někteří dělají?  Káží o Bohu, ale jejich jednání pravdu popírá. Jsou to lichvářky, kupčíci  se svátostmi, kteří lidem v tísni slibují za peníze pomoc andělů, archandělů, seslání Ducha svatého a Boží pomoc. Nabízí placené kurzy a semináře, jak andělskou pomoc získat.  Představte si, že by to dělal farář? Který oproti těmto kupčíkům vystudoval vysokou teologickou školu. Lichvářky s pocitem vlastní důležitosti a výjimečnosti se však ještě povyšují na Boha vším, co o sobě říkají, co slibují a předvádějí.  Učitelky klamu u svého prázdného přesvědčování vůbec nechápou vlastní slova a podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví.

DEUTERONOMIUM 7 
((9) Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh,je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího 

pokolení   těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. (10) Avšak  tomu,  kdo ho nenávidí, odplácí přímo  a  uvrhne ho do  záhuby.  Nebude odkládat tomu, kdo ho nenávidí, odplatí přímo. (11) Proto bedlivě dbej na Boží přikázání, nařízení a práva  (12) Za to, že tato práva budete dodržovat, bude Hospodin, tvůj Bůh, zachovávat tobě smlouvu a milosrdenství (13) Bude tě milovat a bude ti žehnat a rozmnoží tě. Požehná plodu tvého života i plodu tvé role, tvému přírůstku na zemi (14) Budeš požehnaný, nevyskytne se neplodný nebo neplodná u tebe (15) Hospodin od tebe odvrátí každou nemoc, nevloží na tebe žádnou ze zhoubných chorob, ale uvalí je na všechny, kdo tě nenávidí.  (26) Nevneseš do svého domu ohavnou modlu; propadl bys klatbě jako jiní. Budeš ji mít v opovržení, budeš ji mít za hnusnou ohavnost, neboť je klatá.

    Kdo četl od Lazareva "Diagnostiku karmy", jde o přílišné lpění k nějaké pozemské hodnotě, kterou člověk postaví nad oblast duchovní, tedy nad Boha, což je modla. To pak bývá jakýmkoliv způsobem ze života odebráno. Proč se tak děje, vysvětluje "Exodus 20 v Písmu svatém" v odstavci níže:

Exodus 20

(4) Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. (5)Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám 

vinu otců na jejich  synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, (6) ale prokazuji milosrdenství 

tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. (7)Nezneužiješ  jména Hospodina, svého Boha.  Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. 4. přikázání (z 10):Nevytvoříš si modly v

podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.

DEUTERONOMIUM 8

(10) Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu (11) Střež se však, abys nezapomněl na Hospodina, svého Boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení (12) Až se dosyta najíš a vystavíš si

pěkné domy a usídlíš se, (13) až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš, (14) ať se tvé

srdce nevypíná, abys zapomněl na Hospodina, svého Boha. (17) Neříkej si v srdci: "Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou." (18) Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on. (19) Jestliže však přesto na Hospodina, svého Boha zapomeneš a budeš chodit za jinými bohy, sloužit jim a klanět se jim, dosvědčuji vám dnes, že docela vyhynete. DEUTERONOMIUM 17: (3) nebudeš se klanět slunci nebo měsíci;  ŽALMY 81: (10) nebudeš se klanět  cizáckému bohu! EXODUS 34: (14) nebudeš se klanět jinému bohu;

    Člověk by tudíž měl děkovat i za maličkosti (nejen za velké věci), ale za všechno, čím žije = zdraví, rozum, majetek, kariéra, dobrá práce... Všechno je dar, který může být kdykoliv a čímkoliv odebrán. Ať už existenčním zhroucením, špatným zdravím nebo úrazem... Do hrobu si nikdo nic nevezme, odejde nahý jako když se narodil.

K biblickým slovům: (19) "...budeš chodit za jinými bohy, sloužit jim a klanět se jim... (10) nebudeš se  klanět  cizáckému bohu! (14) Nebudeš se klanět jinému bohu", patří vše, co je spojeno se Satanem a jeho služebníky. Sloužení a klanění    

K uvedenému: (1) Andělé jsou součástí Boha - On je stvořil, a jsou podřízeni Boží vůli svou poslušnosti a vyplňování Jeho příkazů (Žalm 103:20; Zjevení 22:9);  (2) anděly Bůh posílá na pomoc (Židům 1:14); Ale ne každému > Sírachovec 35; Andělé jsou nástrojem Božího trestu, který vykonají tím, že skončí ochrana (Zjevení 7:1; 8:2). Andělé neslouží lichvářům nabízející "Andělské kurzy" k jejich pomoci. Komu bude pomoženo a komu NE, o tom rozhoduje Bůh > nikoliv kartářky. 

    S milostí Boží se ale kupčit nesmí - do čehož také patří andělé > u smrtelných nehod andělská ochrana prostě chyběla, jinak by člověk nezemřel. "Úřadoval Satan", bylo mu vydáno k záhubě tělo, aby byl duch spasen > klikni na 1.list Korintským 4. Jakékoli slibování duchovních darů (tj. výhod - Boží pomoci, uzdravení, seslání Ducha svatého, archandělů, andělů, ochrany apod.) za úplatu jde proti Božímu slovu. Písmo sv. zakazuje kupčit s Bohem a Jeho dary nabízet za úplatu, a dělat z evangelizace výdělečný podnik a hvězdu, před kterou se lidé sklánějí. (Ochrana, život, zdraví, rozum... jsou dary, které mohou být kdykoliv odebrány.) Snad žádný upřímně věřící člověk není přesvědčen, že je Boha možno uplácet nebo s ním manipulovat pomocí nebeské lobby, kterými něco kartářka slibuje? Ve vztahu k Bohu neplatí něco za něco.

Před několika lety byl v televizi pořad "Curriculum vitae" (v přeložení-běh života), kde v příběhu jedna žena s rakovinou vyprávěla, že nebyla spokojena se životem, a tak si v duchu zakupčila s Bohem, že když ji udělá šťastnější, začne věřit, že existuje. Do třech let se objevila rakovina prsu, čímž ji bylo dáno najevo, že s touto SILOU se nekupčí. Pak Boha o pomoc a odpuštění prosila, což ještě v pořadu sdělila, ale jestli zemřela, anebo byla omilostněna, to už jsem se nedověděl.

2.list Petrův 2:

(3) Budou s vámi lakomě kupčit vymyšlenými řečmi; jejich odsouzení již dávno nezahálí a jejich záhuba nespí. (4) Bůh přece neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do nejhlubší propasti a vydal řetězům temnoty,  aby byli střeženi k soudu. (5) Neušetřil ani ten starý svět, ale jako jednoho z osmi zachoval Noéma, kazatele spravedlnosti, když uvedl potopu na svět bezbožných. (6) Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je odsoudil ke zkáze, aby dal výstrahu budoucím bezbožníkům. (9) Pán tedy umí vysvobozovat zbožné z pokušení, nepravé pak trestat, (10) a zvláště ty, kteří jdou za tělem v poskvrňující žádosti, pohrdají Boží vládou, jsou drzí, samolibí, (11) Přitom  ani andělé, kteří jsou větší v síle a moci, nevynášejí před Pánem potupný rozsudek (12) jako nerozumná zvířata, z přirozenosti narozená k polapení a záhubě se rouhají tomu, co neznají. Ti zahynou svou vlastní zkažeností. (13) Ponesou odplatu nepravosti a hýří ve svých klamech. (14) pro neschopnost přestat hřešit, lákají nestálé duše, srdce mají vycvičené v lakomství. Tito jedinci prokletí (15) opustili přímou cestu a následovali cestu, která si zamilovala mzdu za nepravost.  

    Uvedené koresponduje se mnohými věštci. Věštba, že někdo zemře je potupný rozsudek, který si nedovolí vyřknout ani andělé (neboť jde o výsadní právo Boha) - viz. nahoře. Někteří astrologové a kartářka Vorlíčková smrt s rakovinou  lidem říká soustavně, zvláště když chce nalákat ke zvýšení klientely k psychoterapiím - dříve s názvem rodinné konstelace, od 2019 to maskuje slovy: "duchovní léčení, transformační sezení + mentální mapování, pochopení podvědomých programů", prý udělá "jasno v myšlenkách a emocích, klienti porozumí situacím a vztahům...

Nabídky, které měla na webu

    Chce u nemocných měnit charakterové vlastnosti a jejich myšlenkové programy, myslí si, že má dar klinického psychologa a je léčitelka. V březnu 2018 byla odejitá z televize, protože RRTV také díky jejím léčitelským lžím zahajovala s televizí v několika případech řízení o přestupku, a pokuty nebývají nízké. Na deprese Vorlíčková nabízela  a nabízí CD; v minulosti také "plechovou hvězdu", která prý léčí všechno na světě, i rakovinu; slibovala a bude donekonečna slibovat vyléčení  ze zdravotních problémů, a hrozila vážným onemocněním, pokud ji lidé nevyhledají v soukromí. Tím nemocným dala na výběr mezi životem a smrtí, pokud s ní nemocní neuskuteční osobní sezení - objeví se třeba rakovina. A to samé na Facebooku a webových stránkách nabízela i po "vyhození z televize" celý rok 2018 , a léčitelské psychoterapie nabízí i ve 2019.

P ř í s l o v í  2  (z Bible)

(32) Omezenci zajdou na vlastní umíněnost, spokojenost tupců je jejich záhubou. (33) Kdo mě však poslouchá,

ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho zla.  Žalm 31: Hospodin své věrné opatruje, odplácí však

plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně.

P ř í s l o v í  13 
(11) Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá. (14) Učení  moudrého 

je  zdrojem  života, pomůže uniknout léčkám smrti.  (16) Kdo  je   chytrý,  počíná  si  podle  poznání,  kdežto  hlupák  roztrušuje pošetilost.

P ř í s l o v í  14

(27) Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti. (32) Svévolník bude sražen zlem, jež 

páchá, kdežto spravedlivý má útočiště i při smrti. Přísloví 15:  (29) Hospodin  je  daleko  od  svévolníkůkdežto  modlitbu spravedlivých vyslýchá.

    Od modliteb lhářů, svévolníků a podvodníků ( a ještě schizofrenických), bych úspěch z vyslyšení modlitby nečekal -  schizofrenická tvorba přichází z pekla> ZDE

P ř í s l o v í  16

(5) Hospodin má každého domýšlivce v ohavnosti, zaručeně nezůstane bez trestu. (9)Člověk  uvažuje  v  srdci  o  své  cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. (22) Prozíravost je zdrojem života těm, kdo ji mají, ale kárat pošetilce je 

pošetilost. (25) Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti. 

P ř í s l o v í  17

(13) Tomu, kdo za dobré odplácí zlým, zlo se nehne z domu. (20) Kdo má falešné srdce, nenajde dobro, kdo má  proradný jazyk, upadne do zla.  Přísloví 18:  (12)Srdce člověka  bývá  před  pádem  zpupné,  kdežto  slávě  předchází  pokora.  Přísloví 19  (5) Křivý svědek nezůstane bez trestu, neunikne ten, kdo šíří lži(27) Lidský  duch  je  světlo  od  Hospodina;  to  propátrá všechny  nejvnitřnější útroby. (30) Jizvy a modřiny  vydrhnou  špatnost  a  rány  pročistí  nejvnitřnější  útroby. Uvedené vysvětluje,  proč se vyskytují životní zvraty > čistí to naše duše.

P ř í s l o v í   21

(4) Pýcha očí a nadutost srdce, ač jsou svévolníkům světlem, je hromaděním jejich hříchů. (6)Poklady  dobývané  zrádným jazykem jsou jen odvátý přelud těch, kdo vyhledávají smrt. (7)Svévolníky  zachvátí  zhouba,  kterou  rozpoutali, neboť odmítali zjednat právo. (10) Svévolník je chtivý zlého, v jeho očích nenalezne slitování ani přítele. (15) Prosazovat právo je radostí spravedlivému, ale zkázou pachatelů ničemnosti. (25) Lenocha  usmrtí  choutky,  neboť  jeho ruce odmítají práci - jStarý zákon v Bibli ( z 12 století před našim letopočtem)  píše, že lenoši nedostanou nic zadarmo.  

P ř í s l o v í  22

(8) Kdo rozsévá bezpráví, sklidí ničemnost.  Přísloví 24: (20) Zlý žádnou budoucnost nemá, svévolníkům zhasne  světlo. Přísloví 29:(11) Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne

Výšku duše představuje duchovní vyspělost.  Jsou to znalosti jsoucna, znalosti zabývající se příčinami a účinky projevu neviditelného, a alespoň také ty důležité teologické znalosti. Tyto znalosti pojednávají o nejskrytějších věcech, o podstatě moci neviditelných sil, jejich složení, síle a účincích na život člověka... Sdělují v čem tkví zázračné účinky  a v čem spojují život člověka s dary Nejvyššího... Kdo je duchovně znalý, na výšku duše se neptá, protože to narozdíl od koeficientu inteligence změřit nelze - IQ lze změřit vyplněním testu, ale na duchovní tématiku žádné testy neexistují, takže si podvodníci vymýšlejí co chtějí (zvláště při schizofrenii), a pak Alenka Pastelka tvrdí, že bez znalostí výšky duše nenajdete dobrou práci..., chce vydělat na každé lži a na každém novém bludu. A proto zjišťování výšky duše nabízí soustavně.  

 

 

 

 

 

počítadlo.abz.cz