počítadlo.abz.cz VĚŠTĚNÍ - JASNOVIDCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

VĚŠTĚNÍ  a  JASNOVIDCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPĚT na celou stránku

KONTAKT

Reference 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h

 

SOMNAMBULISMUS - HYPNÓZA - TRANS

Jak je možné vysvětlit somnambulismus se sny, je přirozený?

Souvisí magnetický somnambulismus (hypnóza) s přirozeným? U přirozeného jde o větší nezávislost ducha než ve snu, jeho schopnosti jsou rozvinutější a má vjemy, které nemá ve snu. Magnetický (hypnóza) to totéž, pouze je vyvolaný a magnetické fluidum je životní fluidum, živočišná elektřina, která je součásti vesmírného fluida.

Jak se dá vysvětlit somnambulní vidění do dálky při hluboké hypnóze?  Záleží na větší nebo menším rozvoji jasnovidectví a na fyzickém uspořádání nebo na charakteru vtěleného ducha? Fyzické dispozice umožňují duchovi snadněji nebo hůře se uvolnit z hmoty.

Je příčinou hypnózy jasnovidectví? A jak může hypnotizovaný vidět přes neprůhledná tělesa? V hypnóze vidí duch. Neprůhledná tělesa existují pouze pro tělní omezené orgány. Pro ducha není hmota žádnou překážkou, volně jí prochází. Často říká, že vidí čelem, kolenem apod. Člověk je úplně hmotný, proto nechápe, jak může vidět bez pomoci orgánů. Díky lidské touze duch věří, že tyto orgány potřebuje. Když ale duch dostane volnost, pochopí, že vidí všemi částmi svého těla -  vidí právě bez svého těla.

Když je jasnovidectví hypnotizovaného jasnovidectvím, proč nevidí všechno a může se mýlit? Protože duch v hmotě člověka je nedokonalý, tudíž mu není umožněno vidět a poznat vše. Kvůli připoutanosti k hmotě nepoužívá všechny schopnosti ducha. Stvořitel dal schopnosti člověku jen pro užitečné a vážné účely, ne proto, aby věděl, co nemá vědět. Proto nemohou hypnotizovaní vidět úplně všechno.

Jak hypnotizovaný může přesně mluvit o věcech, které v bdělém stavu nepoznal, ani je nemůže pochopit intelektuálními schopnostmi? Tělesný obal tvoří ducha nedokonalého, proto z minulého života zapomněl co znal. Boží vůlí je, aby to nevěděl, bránilo by mu to ve svobodném rozhodování. Člověk žije několikrát a tato proměna způsobuje, že v hmotném životě ztrácí to, co se mohl naučit v některém předcházejícím životě. Byl vtělen do hmoty, aby vykonal své poslání, život je pro něj zkouškou, neboť získává nové zkušenosti, řeší nové problémy, zvyšuje svoji morálku nebo morálně upadá. Hluboký hypnotický stav ho sice na určitou dobu probouzí z letargie a zapomnění,  ale po probuzení se každá jeho vzpomínka ztrácí a znovu se vrací do temnoty.

Vniká v transu duch člověka skutečně do vyšších světů? Ano. Vidí a chápe štěstí těch, kteří v nich přebývají. Proto by tam rád zůstal. Existují však světy nepřístupné duchům, kteří nejsou dostatečně karmicky očištění.

Může somnambul vidět ostatní duchy? Většina je vidí velmi dobře. Záleží to na stupni a charakteru jejich jasnozřivosti. Někdy si to ale nejdříve neuvědomují a považují je za tělesné bytosti. Stává se to hlavně těm, kteří nemají žádné ezoterické znalosti. Nechápou podstatu duchů a překvapuje je to, myslí, si, že vidí živé lidi. Stejný dojem mají ve chvíli smrti i ti, kteří si myslí, že ještě žijí. Nic kolem nich se jim nezdá změněné. Myslí si, že duchové mají stejná těla jako my a své astrální těla považují za skutečné lidské tělo.

Zkušenosti ukazují, že hypnotizovaní též přijímají  zprávy od jiných - určitých duchů. Ano, ti jim oznamují, co mají říci, a doplňují nedostatky. Setkat se s tím dá hlavně u lékařských receptů. Duch hypnotizovaného vidí nemoc a jiný duch určí lék. (viz.Edgar Cayce). Tato dvojitá činnost je někdy viditelná. Prozrazuje se častými výrazy hypnotizovaného, který říká: Řekl mi, abych vám řekl, nebo: To mi zakazují říci. Ve druhém případě je  nebezpečné naléhat, aby mu byli odmítnuté informace sděleny. Protože tehdy mu mohou být sděleny  informace nepravdivé.

Jak může médium cítit ve svém těle teplo a chlad místa, které je od něj často velmi vzdáleno, když duše prý necítí smyly? Duše tělo úplně neopustila, je s ním spojena poutem, které je vodičem pocitů, jež se vyměňují, jako by duch a tělo stály vedle sebe.

Jsou somnambulní schopnosti stejné jako schopnosti ducha po smrti? Jen do určité míry, protože je nutné vzít v  úvahu vliv hmoty, s níž je člověk  pořád spjat. Hmota brání vidět to, co vidí čistý duch, který  již není hmotou zatěžkán.

Záleží větší nebo menší rozvoj jasnovidectví somnambulů na fyzickém uspořádání nebo na charakteru vtěleného ducha? Záleží na obou. Fyzické dispozice umožňují duchu snadněji nebo obtížněji  se při hypnóze uvolnit z hmoty.

Jaký je rozdíl mezi médiem a transem? Trans je hlubší medialita. Duše člověka je v transu odpoutanější. Když člověk v transu vyjádří touhu opustit Zemi, mluví upřímně. Záleží to nástupní dokonalosti ducha. Když vidí, že jeho budoucí postavení bude lepší než současný život, snaží se přetrhnout pouta se Zemí. V transu se duše pohybuje v pozemských světech, vniká do neznámého světa éterických duchů, aniž by překročil jisté hranice. Mohl by je překonat pouze po úplném přetržení pout, která ji vážou k tělu. V transu je tělo dost vysíleno. Má už jenom takříkajíc organický život. Duše je k němu připoutána pouze jemným vláknem, které by další snažení definitivně přetrhlo.V transu se člověk úplně oddává skvělému rozjímání a život považuje pouze za krátkou zastávku. Pozemské blaho a útrapy, radosti a strasti jsou pro něj pouze bezvýznamnými epizodami na cestě, která právě končí.

Do jaké míry můžeme věřit zjevením lidí v transu? Člověk se může v transu velmi často mýlit, hlavně chce-li proniknout tím, co má pro člověka zůstat tajemstvím. Tehdy podlehne vlastním představám nebo se stane hračkou zrádných duchů, kteří využiji jeho nadšení.

Jaké důsledky lze vyvodit z mediálnosti a z transu? Není to vniknutí do budoucího života? Je to vytušení minulého a budoucího života. Bude-li člověk tyto jevy zkoumat, najde v nich řešení mnohých tajemství, která se jeho rozum marně snaží pochopit.

Mohla by být medialita a trans v souladu s materialismem? Kdo je zkoumá poctivě a bez předsudků, nemůže být ani  materialista ani ateista.

Může tato schopnost v některých případech vést také k předvídání? Ano, poskytuje také předtuchy, protože předvídavost má několik stupňů. Stejný člověk může mít všechny, ale také jen některé stupně.

Kdyby se člověk v transu ponechal sobě samému, mohla by jeho duše definitivně opustit tělo? Ano, může zemřít. Především je nutné připomenout, že právě přetržení spojení se Zemí by bylo důvodem k lomu, že se nedostane tam, kam by měl po smrti patřit a být šťastným.

Jsou věci, které člověk v transu vidí a tvrdí, že to vypadá na výplod bujné fantazie? Co vidí, je skutečné, ale jeho duch je stále pod vlivem pozemských představ, vidí zvláštním způsobem, přizpůsobeným jeho názorům a představám, aby to, co vidí mohl lépe pochopit. A právě hlavně v tom se může mýlit. Síla somnambulistické jasnovidnosti není neomezená a neomylná. I zcela volný duch je ve svých schopnostech a znalostech omezován stupněm dosažené dokonalosti, zejména, když je spoután s hmotou, jejímuž vlivu podléhá.  

Může se předvídavost rozvíjet cvičením? Ano. Práce vždy přináší pokrok a závoj zakrývající věci postupně mizí. Záleží to na tělesné konstituci, stavba těla v tom hraje svou roli, protože jsou konstituce, které se tomu vzpírají.